Πρόγραμμα WeSTART!

Μία στρατηγική και διαθεματική αντιμετώπιση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης των Γυναικών

Περιγραφή έργου

Women.Education(and)STrategic.Approach.foR.Training!

Εκπαίδευση Γυναικών και Στρατηγική Προσέγγιση για την Κατάρτιση

Το έργο μας είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης για την καινοτομία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διάρκειας 35 μηνών (Σεπτέμβριος 2018-Αύγουστος 2021). Η προτεραιότητα στην οποία ανταποκρίνεται είναι αυτή της κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα, το σχέδιο σκοπεύει: να αναπτύξει διαδικασίες συμμετοχής, ενεργό συμμετοχή στα κοινά και κοινωνική ένταξη. να αυξήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες για να να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην αρχική και συνεχή κατάρτιση των γυναικών ηλικίας 25-40 ετών που είναι πολίτες της ΕΕ ή της ΕΕ, οι μη ευρωπαίοι πολίτες, οι ανιθαγενείς, οι πρόσφυγες, οι ρομά, οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες που υπόκεινται σε στενούς οικογενειακούς ή / και θρησκευτικούς δεσμούς, γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών-στόχων, η συμμετοχή επαγγελματιών που προσδιορίζονται από τους εταίρους προβλέπεται μεταξύ των εκπαιδευτών, των κοινωνιολόγων, των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο WE START! αντιπροσωπεύουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αυστρία, Γερμανία και Κύπρος.

Ο Συντονιστής του Έργου

Ο συντονιστής του έργου είναι ο Accademia Nuovi Studi Internazionali – A.N.S.I. (IT) αναγνωρισμένο από την περιφέρεια της Puglia, με σκοπό τη δημιουργία διαδρομών που απευθύνονται στους νέους (NEET), τους άνεργους ενήλικες και τις γυναίκες.

Οι Εταίροι του Έργου

DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE (Ιταλία – Εταίρος)(IT) συνεργαζόμενος εμπειρογνώμονας σε έργα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε νέους μετανάστες και γυναίκες ROM

Studio ERRESSE soc.coop. (Ιταλία – Εταίρος) που ασχολείται με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαβούλευση με οργανισμούς, εταιρείες και δημόσια διοίκηση του τρίτου τομέα. έρευνα, προσανατολισμός και αξιολόγηση δεξιοτήτων

Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila  AESD (RO) που ασχολείται με την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακής κατάρτισης (εξ αποστάσεως μάθησης) για ενήλικες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας

Eμείς ως DAFNI KEK (GR) με μακρόπνοο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κατάρτισης, ιδίως για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV (DE) συνεργάζεται με μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση γυναικών (μεταναστών και προσφύγων), ειδικά στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακής και γλωσσικής τεχνολογίας (αγγλικά, γερμανικά)

DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH (A) που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική έρευνα

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET(CY) που συνεργάζεται με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια όπως το Yale και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων.

Για την επίτευξη των στόχων που εντοπίσαμε, το έργο προτείνει να πραγματοποιηθούν 4 αποτελέσματα:

  • Οδηγός για καινοτόμες τεχνολογικές μεθοδολογίες, μεθόδους και εργαλεία για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών.
  • Μια πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να διατίθεται σε ψηφιακές συσκευές,
  • Εργαλείο Αποτίμησης (αυτοαξιολόγηση, ηλεκτρονική αξιολόγηση, αξιολόγηση από ομοτίμους) ικανή να μετρήσει τις δεξιότητες (βασικές και εγκάρσιες) των γυναικών-στόχων του έργου και οποιεσδήποτε αλλαγές που συνέβησαν μετά την υλοποίηση των διαδρομών μέσω του S.L.P.
  • Έκθεση πολιτικής που στοχεύει στην παροχή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενδείξεων και προτάσεων σχετικά με την κοινωνική ένταξη των γυναικών-στόχων, την αύξηση της ενεργού συμμετοχής, τις μεθόδους διευκόλυνσης της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη μείωση των διαφορών φύλου σε σχέση με το TIC.

Website & Social Media​

https://westart-project.eu/

https://socialplatform.westart-project.eu/

Υλικό

Οδηγός WESTART!

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Women. Education(and) STrategic. Approach. foR. Training!

Αριθμός έγκρισης; 2018-1-IT01-KA202-006786

Περίοδος υλοποίησης: 03/09/2018 – 02/08/2021