Πρόγραμμα SAE

SMART ADULT EDUCATION (SAE) – “ΕΞΥΠΝΗ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Περιγραφή

Η “‘Εξυπνη” εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα σχέδιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, διάρκειας 24 μηνών (Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2020).
Το πρόγραμμα SMART Adult Education στοχεύει να ανταποκριθεί σε ορισμένες από τις προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus + στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ένα ουσιαστικό κλειδί για την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση είναι η διαρκής ενίσχυση και ενημέρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της μετάδοσης αλφαβητικών, μαθηματικών, ψηφιακών και εγκάρσιων δεξιοτήτων των ίδιων των ενηλίκων. Οι επαγγελματικές δεξιότητες απαιτούν ετερογενή και καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες που κυμαίνονται από τη δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων στρατηγικών μάθησης έως τη δυνατότητα να βοηθηθούν οι ενήλικες να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, να εντοπίσουν τις ανάγκες κατάρτισης σε σχέση με τους στόχους της ζωής, τις πιθανές στρατηγικές για την απόκτηση ή / και την ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και γνώσεων και τον επανασχεδιασμό τους.
Ο άμεσος στόχος του προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) που συμμετέχουν στη μόνιμη εκπαίδευση ενηλίκων. ο έμμεσος στόχος του έργου είναι οι χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή στους εκπαιδευτικούς ψηφιακών εργαλείων, πηγών διδασκαλίας ανοιχτού κώδικα, καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης και σε σύνολο ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης (e-evaluation) που διευκολύνουν το έργο τους με τη συμμετοχή των ενηλίκων που κινδυνεύουν περισσότερο από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το έργο αναπτύσσει τρεις διανοητικές εξελίξεις: WEB S.A.E. App, τον Οδηγό χρήσης του WEB S.A.E App και του Toolkit E- Assessment S.A.E. (που περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης). WEB S.A.E. Η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη από όλες τις προσωπικές ψηφιακές συσκευές και ιδιαίτερα από το smartphone. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους, να δημιουργήσουν δεσμευτικές και δημιουργικές προτάσεις κατάρτισης, να ανταλλάξουν γνώσεις και τεχνογνωσία με άλλους εκπαιδευτικούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. να αξιολογήσει τις βασικές και μαλακές δεξιότητες των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν διαδρομές ζωής που βελτιώνουν τα επίπεδα κοινωνικής και εργασιακής ένταξής τους.
Η συστηματική χρήση του ψηφιακού υλικού διευκολύνει το έργο των εκπαιδευτικών να κάνουν την εκπαιδευτική και εκπαιδευτική δράση ευχάριστη, ελκυστική και ευπρόσιτη για τους ενήλικες, ειδικά εκείνους που για λόγους που σχετίζονται με την κοινωνική εξόρυξη, την ηλικία, το φύλο, την οικονομική κατάσταση, την ιστορία της ζωής, γεωγραφικού τόπου προέλευσης, έχουν δυσκολίες πρόσβασης στα κλασικά μονοπάτια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τομείς Υλοποίησης
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Aretes). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης προγραμματίζονται 3 συναντήσεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους για τη συγκέντρωση προτάσεων για τις πολιτικές διά βίου μάθησης. 1 θεματικό σεμινάριο σε βάθος που θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτικούς. 1 εστίαση στις ανάγκες μάθησης των ενηλίκων που θα πραγματοποιηθούν με ενήλικες.
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Studio Erresse και Aesd)
• ΔΙΑΔΟΣΗ (Δάφνη ΚΕΚ). Σε αυτή τη φάση, σχεδιάζεται ένα θεματικό σεμινάριο σε βάθος σχετικά με το περιεχόμενο που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπαιδευτικούς εστιάζοντας στις ανάγκες μάθησης των ενηλίκων που θα πραγματοποιηθούν με ενήλικες.
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Cibervoluntarios)

Φορείς

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι αντιπροσωπευτικοί 4 ευρωπαϊκών χωρών: της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας. Συντονιστής του έργου είναι η Aretes, μια εταιρεία που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, της κατάρτισης, του σχεδιασμού και της επικοινωνίας για την ποιότητα και την κοινωνική καινοτομία. Οι εταίροι είναι:
CPIA NA1, ένα αυτόνομο ίδρυμα του MIUR που εκτελεί την προσφορά εκπαίδευσης για ενήλικες και νέους
STUDIO ERRESSE, μια συνεργατική εταιρεία που ασχολείται με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τον προσανατολισμό και την αξιολόγηση δεξιοτήτων
CIBERVOLUNTARIOS, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για να αυξήσει τα επίπεδα ενεργού ιθαγένειας
DO MUNDO LUME, ένα σχολείο γλώσσας που ειδικεύεται στη διδασκαλία σύγχρονων ξένων γλωσσών.
AESD (RO), ένας οργανισμός που ασχολείται με τη δημιουργία ψηφιακών δραστηριοτήτων κατάρτισης για ενήλικες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.
• Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (GR), ένας οργανισμός που εκτελεί δραστηριότητες κατάρτισης, ιδίως για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και μαλακών δεξιοτήτων.
• Το TEIWEST ​​είναι δημόσιο ίδρυμα που ασχολείται με την τεχνολογική εκπαίδευση.
 

Στοιχεία του προγράμματος

Τίτλος: SMART Adult Education

Κωδικός: 2018-1-IT02-KA204-048099

Περίοδος Υλοποίησης: 01/12/2018 – 30/11/2020

Ιστοσελίδα: https://www.smartadulteducation.eu/?lang=el

Περισσότερα Προγράμματα