Πρόγραμμα Life Skills for Europe

life-skills-europe-logo-cmyk-300x245

Το πρόγραμμα LSE έχει ως στόχο να βελτιώσει την παροχή βασικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη εξηγώντας, αναπτύσσοντας περαιτέρω και αναβαθμίζοντας την προσέγγιση των δεξιοτήτων ζωής. Οι τελικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνθρωποι προερχόμενοι από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, πρόσφυγες καθώς και άνθρωποι που εκφράζουν κάποια αντίσταση προς τους «ξένους» και τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα LSE θα εξηγήσει, θα αναπτύξει περαιτέρω και θα αναβαθμίσει την προσέγγιση των δεξιοτήτων ζωής προκειμένου να υποστηρίξει τρεις διαφορετικές ομάδες:

 • Ανθρώπους που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, οι οποίοι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ξεφύγουν από την παγίδα των χαμηλών προσόντων και συχνά δεν διαθέτουν τη τεχνογνωσία (know-how) να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πέραν των επειγόντων περιστατικών, και δημοκρατική συμμετοχή.
 • Πρόσφυγες που δεν χρειάζεται μόνο να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που τους υποδέχεται, αλλά επίσης να αποκτήσουν τη γνώση πως να φτιάξουν τη ζωή τους στις νέες τους χώρες.
 • ‘Ντόπιο’ πληθυσμό της Ευρώπης που ανταποκρίνεται επιθετικά στους ‘ξένους’ μέσω ξενοφοβικών και βίαιων δράσεων.

Για να μπορέσουν αυτές οι τρεις ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση και άλλες υπηρεσίες, να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία και να αναπτύξουν καλύτερη διαπολιτισμική αντίληψη, οι εταίροι προσκαλούν παρόχους και σχεδιαστές πολιτικής να αναπτύξουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά θα πρέπει να συνδυάζουν βασικές και ψηφιακές δεξιότητες μαζί με επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους καθώς και παροχή πληροφοριών και υποστήριξη σχετικά με την πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης οικογένειας, προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενεργή πολιτειότητα.


Στόχοι και επιδιώξεις

Το LSE επιδιώκει:

 • Αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση
 • Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται με πρόσφυγες από τη μια και με άτομα με χαμηλά προσόντα από την άλλη
 • Βελτίωση της κατάστασης υγείας, καλύτερη συμμετοχή των παιδιών στα σχολεία, περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση των εκπαιδευομένων σε δεξιότητες ζωής
 • Αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου της μη τυπικής εκπαίδευσης (ενηλίκων) ως προς την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ΕΕ

Το LSE έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Συλλογή, σύγκριση και περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης των δεξιοτήτων ζωής για την εκπαίδευση των ενηλίκων (πιο ολοκληρωμένη παροχή των βασικών δεξιοτήτων)
 • Παροχή εργαλείων και προτάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για και με τις τρεις ομάδες στόχους
 • Ανάπτυξη ενός πρωταρχικού εκπαιδευτικού πλαισίου και μαθησιακού υλικού πάνω στις δεξιότητες ζωής που θα είναι μεταβιβάσιμα σε όλη την Ευρώπη
 • Συγκεκριμένες προτάσεις στο πώς να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί μια στρατηγική δεξιοτήτων ζωής σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο καθώς και ένα σαφές εργαλείο προάσπισης της που θα στοχεύει σε περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς σχεδίασης πολιτικής

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα θα παράξει τα εξής εργαλεία:

 • ένα ‘γλωσσάρι’ των ‘δεξιοτήτων ζωής’ βασισμένο σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που θα δοθούν σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις, που θα παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις σχετικά με τις δεξιότητες ζωής σε όλη την Ευρώπη (IO1-a)
 • μια συλλογή καλών πρακτικών πρωτοβουλιών σχετικά με τις δεξιότητες ζωής σε όλη την Ευρώπη, και μια ανάλυση των πρακτικών που θα βοηθήσει στην κατανόηση του ποιές δουλεύουν και πώς να τις κάνουμε να δουλεύουν (IO1-b)
 • μια συλλογή και ανάλυση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να προωθήσουν και να τονώσουν τις δεξιότητες ζωής και τη διαπολιτισμική αντίληψη (IO1-c)
 • ένα πλαίσιο πρόβλεψης και μεταβιβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργία ενός ενδεικτικού πλαισίου για παροχή δεξιοτήτων ζωής, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων σε: πχ δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού αλφαβητισμού, οικονομικές, ψηφιακές, υγειονομικές και κοινωνικές δεξιότητες (IO2)
 • μια εργαλειοθήκη Ενημέρωσης και Στρατηγικής που δεν θα παρέχει μόνο περιλήψεις όσων γνωρίσαμε στα O1 και O2, αλλά θα διαθέτει επίσης συμβουλές καθώς και προτάσεις για στρατηγικές δεξιοτήτων ζωής σε διαφορετικά επίπεδα (IO3)

Θα πραγματοποιηθούν δύο πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που θα εγγυηθούν μια ευρεία και σε βάθος προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος:

 • Εργαστήριο στην Πάτρα (Ελλάδα), Απρίλιος 2018
 • Εργαστήριο στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), Οκτώβριος 2018

Συναντήσεις

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συναντήσεις εργασίας ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος:

 • Εναρκτήρια Συνάντηση – Κοπεγχάγη (Δανία), 9-10 Φεβρουαρίου 2017
 • Δεύτερη συνάντηση εργασίας – Λέστερ (ΗΒ), Σεπτέμβριος 2017
 • Τρίτη συνάντηση εργασίας – Πάτρα (Ελλάδα), Απρίλιος 2018
 • Τελική συνάντηση εργασίας – Βρυξέλλες (Βέλγιο), Οκτώβριος 2018

Πληροφορίες προγράμματος

 • Life Skills for Europe
 • 2016-DK01-KA204-022312
 • Περίοδος υλοποίησης: 28-12-2016 έως 27-12-2018

Εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές:

 • Ικανότητες-κλειδιά / Βασικές δεξιότητες
 • Δυνατότητες πρόσβασης σε ατόμα με περιορισμένες ευκαιρίες
 • Ένταξη προσφύγων & μεταναστών/-τριών
Περισσότερα Προγράμματα