Πρόγραμμα InnoVal

logo_innoval-1030x385Print

Το πρόγραμμα InnoVal έχει ως στόχο να θίξει το ζήτημα της επείγουσας ανάγκης να προσφέρονται έγκυρες & αξιόπιστες μέθοδοι αξιολόγησης που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευομένους να πιστοποιούν τις γνώσεις τους, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες όπως μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, και όσους είχαν αρνητικές εμπειρίες με την τυπική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνοντας και σχολικού τύπου αξιολογήσεις.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 (Σύμπραξη για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών): «Στρατηγική Σύμπραξη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» το οποίο θα διαρκέσει για 2 χρόνια (Οκτ 2016 – Σεπ 2018).


Υπόβαθρο

Η Σύσταση του Συμβουλίου το 2012 έδωσε  μια ιδιαίτερα δυνατή πολιτική ώθηση στο στόχο της δημιουργίας εθνικών  πλαισίων πιστοποίησης σε όλες τις χώρες μέχρι το 2018. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την αναφορά του CEDEFOP το 2014 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο μεθόδων  Πιστοποίησης, οι χώρες της ΕΕ ακόμα απέχουν πολύ σε θέματα μηχανισμών σε χρήση. Για να μπορέσει να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία των διαδικασιών αξιολόγησης, και να αποφευχθούν επιπλέον κόστη, πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί προτιμούν τη χρήση τυποποιημένων διαγωνισμάτων. Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων όπως πορτφόλιο (ατομικοί φάκελοι δεξιοτήτων), δηλωτικές μέθοδοι και προσομοιώσεις, αυξάνεται αλλά παραμένει περιορισμένη. Οι εταίροι πιστεύουν ότι η χρήση τυποποιημένων διαγωνισμάτων εμποδίζει τους εκπαιδευομένους να διεκδικήσουν πιστοποίηση και αποτελεί ένα από τα δυνατότερα εμπόδια ανάπτυξής τους στην Ευρώπη.

Όντως, τα συστήματα πιστοποίησης συχνά στοχεύουν σε ενήλικες που είχαν κακές εμπειρίες με την τυπική εκπαίδευση και τις τυπικές μεθόδους αξιολόγησης. Αυτό τους οδήγησε στο να μην ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μην συμμετάσχουν σε άλλες βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, έχουν αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες από μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα τις οποίες θα ήταν πρόθυμοι/ες να τις πιστοποιήσουν ένα οι μέθοδοι αξιολόγησης δεν τους/τις έφερναν αντιμέτωπους/ες με τις κακές εμπειρίες τους με την τυπική εκπαίδευση. Το InnoVal έχει ως στόχο να ενθαρρύνει μια αλλαγή στις πρακτικές που σχετίζονται με την αξιολόγηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε όλη την Ευρώπη και σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα επείγον εάν σκεφτούμε την ανάγκη βελτίωσης των ικανοτήτων του ενήλικου πληθυσμού (αποτελέσματα PIAAC) και την αντιμετώπιση των πρόσφατων προσφυγικών ροών.

Για να θεωρούνται αξιόπιστα τα πιστοποιητικά και τα προσόντα που προκύπτουν από συστήματα αξιολόγησης, οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει και οι ίδιες να είναι αξιόπιστες. Πρόθεση του InnoVal είναι να συλλέξει εμπειρίες σχετικά με καινοτόμες μεθόδους αξιολόγησης από όλη την Ευρώπη ώστε να προσδιοριστούν αυτές που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες. Για να είναι σε θέση ο κόσμος να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτές τις καινοτόμες μεθόδους, το InnoVal θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις επιτυχημένες καινοτόμες μεθόδους χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, το πρόγραμμα θα παρέχει λύση σε πολλούς επαγγελματίες που σκοπεύουν να υλοποιήσουν παρόμοιους μηχανισμούς πιστοποίησης χωρίς όμως να γνωρίζουν πως να το κάνουν. Θα προταθούν πολύ συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την αντιμετώπιση μη παραδοσιακών κοινών, την υλοποίηση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, την εξασφάλιση ποιότητας, τη συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς και πώς να είναι οικονομικά αποδοτικές. Συνεπώς το πρόγραμμα θα απευθύνει την ανάγκη για ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αξιολογητών ώστε να διασφαλίζουν αξιοπιστία αποτελεσμάτων και να ξεπεράσουν τυχόν αντιστάσεις.

Το InnoVal είναι ιδιαίτερα καινοτόμο καθώς φέρνει κοντά κέντρα δια βίου μάθησης και φορείς ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι είναι ειδικοί είτε στη χρήση καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης, είτε στη δημιουργία δεσμών με την αγορά εργασίας ή/και δουλεύουν με άτομα από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες· πρόκειται για ερευνητικά σώματα που μπορούν να παρέχουν αποδεικτικά με μια ευρωπαϊκή προοπτική καθώς και ευρωπαϊκά δίκτυα που μπορούν να διασφαλίσουν πολιτικό αντίκτυπο και πιο ευρεία διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Το InnoVal καλύπτει 6 χώρες (Βελγιο-Φλαμανδία, Γαλλία, Φιλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Γερμανία) και άλλες. Η δυνατότητα μεταβίβασης των μελετών περίπτωσης και των καινοτόμων μεθόδων θα συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα προϊόντα του προγράμματος. Οι εταίροι θα εμπλέξουν πολλές ομάδες στόχου από την αρχή του προγράμματος (Υπουργεία υπεύθυνα για θέματα πιστοποίησης, ΕΕ, οργανισμούς εφαρμογής Εθνικών Πλαισίων Προσόντων, Ευρωπαϊκά δίκτυα, κλπ), ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διάχυση και επιρροή.

Συνεπώς το InnoVal θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κατανόησης των αρχών ποιότητας των διαδικασιών αξιολόγησης και θα διερευνήσει τα πλεονεκτήματα  των μη παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης για πιστοποίηση ενηλίκων χαμηλών προσόντων καθώς και προσφύγων/μεταναστών και θα συμβάλλει στις πιο πιεστικές προκλήσεις της Ευρώπης.


Οι πολιτικές προτεραιότητες που απευθύνει το InnoVal είναι:

  • Διαφάνεια και αναγνώριση των ικανοτήτων και των προσόντων ώστε να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία, η απασχολησιμότητα και η εργασιακή κινητικότητα
  • Βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και εκπαίδευση για όλους μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ-ΚΕΚ (συνεχιζόμενη εκπαίδευση & κατάρτιση)
  • Ενίσχυση των προσλήψεων, της επιλογής και της ένταξης των εκπαιδευτών
  • Ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η δημιουργία μιας ανάλυσης αξιολόγησης αναγκών των Μεθόδων Αξιολόγησης για Πιστοποίηση που θα συμπληρώνει τις Κατευθυντήριες Γραμμές & το Κατάλογο του CEDEFOP με το να είναι πολύ πρακτική & να απευθύνεται σε επαγγελματίες
  • Να αποκτήσουμε βαθύτερη συνείδηση των ανασταλτικών & των κινητήριων δυνάμεων για την υλοποίηση εναλλακτικών αξιολογήσεων
  • Κοινή κατανόηση των αρχών ποιότητας όπως η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η σιγουριά, η σταθερότητα, η δυνατότητα επιβεβαίωσης, η δυνατότητα μεταβίβασης και η οικονομική αποδοτικότητα των εναλλακτικών αξιολογήσεων
  • Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων των μη-παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης για πιστοποίηση προσόντων ενηλίκων χαμηλών προσόντων, πρόσφυγες/μετανάστες
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας μεταξύ κέντρων δια βίου μάθησης και φορέων ανώτατης εκπαίδευσης για αξιολογήσεις βασισμένες στην απόδοση, ώστε εργοδότες & διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείς να αποδέχονται τα αποτελέσματα
  • Δημιουργία και δοκιμή ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος οργανωμένο γύρω από Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές & Εργαλεία σχετικά με τις μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιώντας πιθανές νέες τεχνολογίες

Όνομα προγράμματος: InnoVal – Innovative Assessment Methods for Validation (Καινοτόμες μέθοδοι αξιολόγησης αποτελεσμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης) 

Αριθμός έγκρισης: 2016-1-BE02-KA202-017389 

Ιστοσελίδα προγράμματοςhttp://inno-val.eu/(στα αγγλικά)

Συντονιστής Φορέας: Life Long Learning Platform (LLL Platform, Βέλγιο)

Εταίροι:

Διασυνδεδεμένοι φορείς: Bertelsmann Stiftung (Γερμανία)  

Περισσότερα Προγράμματα