Πρόγραμμα EPBE

                                                                                                            

To πρόγραμμα European Personal Branding for Employment – EPBE (Ανάπτυξη του Προσωπικού Brand για Eργασία στην Ευρώπη) χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του καλέσματος Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών – Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση (αριθμός έγκρισης: 2015‐1‐ES01‐KA203‐016058).

Οι κύριοι και ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες όπως η κατανόηση μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους της πιθανότητας απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να διδάξουν και να μελετήσουν τις τεχνικές σχετικά με την εύρεση εργασίας και του ανάπτυξης του προσωπικού brand μέσω του διαδικτύου. Το πρόγραμμα έχει συμβάλει στην “ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων κάνοντας χρήση καινοτόμων μεθόδων” μέσω δυο συγκεκριμένων προϊόντων: (I) Ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές για Ανάπτυξη Προσωπικού Brand και Αναζήτηση Εργασίας (Job Hunting) 4.0. (II) Έναν Οδηγό των Μεθοδολογικών και Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση για διαδικτυακό προσωπικό branding και αναζήτηση εργασίας (job hunting).

Επιπλέον, σε σύνδεση με την προτεραιότητα “υποστήριξη της υλοποίησης της Ανακοίνωσης του 2013 σχετικά με το Άνοιγμα της Εκπαίδευσης“ [1], το EPBE έχει κάνει χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών (OER) ώστε να χτίσει ένα διαδικτυακό προσωπικό brand και να κάνει αποτελεσματική χρήση των τεχνικών εύρεσης εργασίας (job hunting 4.0). Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και νέες/-ους φοιτήτριες/-ες και στηρίζοντας την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ώστε να φτάσει η πληροφορία στο ευρύρερο κοινό.

 

Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από τα παρακάτω προϊόντα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

  • Εργαλειοθήκη (Toolkit) επαναχρησιμοποιούμενων διδακτικών περιεχομένων υπάρχοντων MOOCS για εκπαιδευτές.
  • I Εκπαιδευτική Δραστηριότητα: Χρήση των νέων τεχνολογιών (ICT) για εκπαίδευση πάνω στο Personal Branding και Job Hunting 4.0 – ως νέους τρόπους προσωποποιημένης μάθησης και στρατηγικής χρήσης των ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών.
  • II Εκπαιδευτική Δραστηριότητα: Μεθοδολογίες για εξ’ αποστάσεως και μικτή μάθηση.

 

Ιστοσελίδα προγράμματοςhttp://epbe.eu/ (αγγλικά)

Σελίδες των MOOCs στο Udemy (δωρεάν, διαθέτουν υπότιτλους στα ελληνικά):

  • Job Hunting 4.0 (υπεύθυνοι ανάπτυξης LPfA (πλέον ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ))
  • Personal Branding (υπεύθυνοι ανάπτυξης Fundació Privada Prat)

Εταίροι:

Περισσότερα Προγράμματα