Πρόγραμμα CONVOLUT

Τιτλος

CONsider your skills for VOLUnTeering (CONVOLUT)

Λογοτυπο

Κωδ. Αναφορας

2021-1-DE02-KA220-ADU-000033509

Ημ. Εναρξης

01/01/2022

Ημ. Παραδοσης

31/12/2023

Συμβουλευτική εργασία προσανατολισμένη στις ικανότητες, για την ομάδα-στόχο των ατόμων που βρίσκονται στην αρχή της συνταξιοδότησης

Περιγραφή έργου

Το υπόβαθρο του έργου είναι η δημογραφική αλλαγή και οι συναφείς συνέπειες για την υγεία του ατόμου και οι κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις για την κοινωνία. Λόγω των λεγόμενων baby boomers, ο αριθμός των ατόμων που θα συνταξιοδοτηθούν θα αυξηθεί περισσότερο κατά την περίοδο έως το 2035 – σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, το έργο CONVOLUT επιδιώκει και στοχεύει να παρακινήσει αυτή την ομάδα ανθρώπων για μια εθελοντική δραστηριότητα και να τους συνοδεύσει στη φάση μετάβασης στη συνταξιοδότηση. Το σχεδιαζόμενο έργο συνδέεται με τη Δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης 2020-2030 που έχει κηρύξει ο ΠΟΥ, κατά την οποία πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους η ευκαιρία μιας υγιούς και μακράς ζωής μέσω της βελτιστοποίησης της σωματικής, ψυχικής και γνωστικής υγείας, καθώς και της συμμετοχής στην κοινωνία και μιας αυτοκαθοριζόμενης ζωής.

Στόχος του CONVOLUT είναι να παρακινήσει τα άτομα που βρίσκονται στην αρχή της συνταξιοδότησης να ασχοληθούν με μια ικανοποιητική και κοινωνικά σημαντική εθελοντική εργασία, δίνοντάς τους ερεθίσματα και παρακινώντας τους να αυτοαναστοχαστούν σχετικά με τις ικανότητες και τις γνώσεις τους για την εθελοντική εργασία.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο CONVOLUT αντιπροσωπεύουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Σλοβενία, Σουηδία και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

Το DIE (Γερμανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων) ιδρύθηκε το 1957 ως ερευνητικό ινστιτούτο. Το κοινωνικοπολιτικό του επίκεντρο είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό τη βελτίωση της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συμμετοχής και της απασχολησιμότητας του ενήλικου πληθυσμού στη Γερμανία.

Οι Εταίροι του Έργου

die Berater” Unternehmensberatung GmbH – Αυστρία

Desarrollo para la Formación e Integración – Ισπανία

SwIdeas AB – Σουηδία

Ljudska Univerza Velenje (LUV) – Σλοβενία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ – Ελλάδα

Στόχοι, δράσεις και προβλεπόμενα παράγωγα του έργου

Το βασικό σημείο του έργου είναι η προσαρμογή του ProfilPASS στην ομάδα-στόχο των ατόμων που βρίσκονται στην αρχή της συνταξιοδότησης και στις ανάγκες τους. Το νέο ProfilPASS θα αναπτυχθεί με σαφή προσανατολισμό της αξιολόγησης των ικανοτήτων προς την ανάληψη εθελοντικής δραστηριότητας. Με τη βοήθεια της καθοδηγούμενης αυτοκριτικής, θα υποστηριχθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εξεύρεση μιας κατάλληλης εθελοντικής δραστηριότητας, η οποία θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής τους και την κοινωνική τους ένταξη στην κοινωνία.

Επιπλέον, παρέχονται υποστηρικτικές προσφορές και υλικό, όπως οδηγοί και εγχειρίδια, τα οποία είναι κατάλληλα για τη συμβουλευτική εργασία με άτομα που βρίσκονται στην αρχή της συνταξιοδότησης στις αντίστοιχες χώρες εταίρους. Αυτό θα υποστηρίξει τους συμβούλους στο συμβουλευτικό τους έργο.

Συμπληρωματικά με την προσαρμοσμένη έκδοση του ProfilPASS, αναπτύσσεται υλικό επιμόρφωσης (εγχειρίδιο και πρόγραμμα σπουδών) για τους συμβούλους, το οποίο χρησιμεύει ως βάση για την υλοποίηση μιας κατάρτισης για συμβούλους. Το εγχειρίδιο εξηγεί τον τρόπο εργασίας με το προσαρμοσμένο ProfilPASS και προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την εργασία με την ομάδα-στόχο των ατόμων στην αρχή της συνταξιοδότησης. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την εκπαίδευση των συμβούλων στο προσαρμοσμένο ProfilPASS.

Μετά την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων, συνολικά 30 σύμβουλοι (5 από κάθε χώρα εταίρο) θα επωφεληθούν από την κατάρτιση. Στο πλαίσιο του έργου CONVOLUT, θα πραγματοποιηθεί μια επακόλουθη φάση δοκιμής με την ομάδα-στόχο, στην οποία θα συμμετάσχουν 120 άτομα στην αρχή της συνταξιοδότησής τους. Το υλικό που αναπτύχθηκε για το έργο καθώς και η φάση κατάρτισης και δοκιμής θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση και τελικά θα αναπτυχθούν περαιτέρω.

Μετά τον προσδιορισμό των ατομικών ικανοτήτων και των αντίστοιχων εθελοντικών τομέων δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για άλλους πολιτισμούς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εικονικά Στρογγυλά Τραπέζια με θέμα “Εθελοντισμός στο εξωτερικό στην Ευρώπη/στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Logo

Website & Social Media​

Ιστοσελίδα CONVOLUT

Υλικό

  • Έκθεση ανάλυσης αναγκών
  • Εργαλειοθήκη συμβουλευτικής
  • ProfilPASS για την προετοιμασία προς τη συνταξιοδότηση
  • Εγχειρίδιο για συμβούλους
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: CONsider your skills for VOLUnTeering (CONVOLUT)

Αριθμός έγκρισης: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033509

Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2022 – 31/12/2023

Περισσότερα Προγράμματα