Learning Heart

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα LEARNING HEART ‘ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ’ έθεσε ως στόχο να ερευνήσει και να αναλύσει τη συνεισφορά των Κέντρων Μάθησης στην Κοινότητα – στην μορφή που συναντώνται στη χώρα του κάθε εταίρου – ως προς την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών , και την κοινωνική και πολιτιστική ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων .

Η Εταιρική Σύμπραξη διερεύνησε τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας τους , τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναπτύσσουν , τις ομάδες ωφελουμένων και την συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή. Τομείς παρέμβασης , όπως η μη τυπική /τυπική εκπαίδευση, οι βασικές δεξιότητες , η επιχειρηματικότητα, κυρίως ως προς τον τρόπο που αυτές προσδιορίζονται και απευθύνονται σε ομάδες δυσπρόσιτες και σε επισφάλεια.

Τα Κέντρα Μάθησης στην Κοινότητα παρέχουν μέσω των υποδομών τους υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές , καλύπτοντας έτσι κενά και σχετικές ελλείψεις.

Θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων ήταν :

 • οι συνθήκες που μπορούν να διασφαλίσουν την συνέχιση της δραστηριότητας των Κέντρων [Ουγγαρία] ,
 • νέες εκπαιδευτικές έννοιες / τρόποι προσέγγισης και συνάντησης των αναγκών των μειονεκτούντων [ Ουαλία] ,
 • ο ρόλος των αγροτικών δικτύων στην εκπαίδευση και την συμμετοχή [ Ελλάδα] , η εκπαίδευση των εθελοντών και η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ατζέντας [ Αγγλία] ,
 • η διασφάλιση ποιότητας και ο ρόλος των υποστηρικτικών δομών και οργανισμών [ Δανία] ,
 • η διάδοση και αξιολόγηση [ Ολλανδία] .

Ένας δεύτερος κύκλος οργανισμών συμμετείχε στις δραστηριότητες : άτομα προερχόμενα από ομότιμους οργανισμούς για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την διάδοση των αποτελεσμάτων .

Εκπαιδευόμενοι επίσης συμμετείχαν ενεργά και είπαν τις απόψεις τους .

Αποτελέσματα

Οι εταίροι συναποφάσισαν τη δημιουργία ενός ιστοχώρου wiki ώστε να μεταφέρουν σε αυτόν -τόσο οι εταίροι , οι συνεργαζόμενοι φορείς και η ευρύτερη κοινότητα -την πληροφορία που διατυπώνουν οι καλές πρακτικές και τα εργαλεία υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών στην δυναμική ενεργοποίησης τους ως σώμα πολιτών

Παράλληλα , έχουν συγκεντρωθεί κείμενα εργασίας που διατυπώνουν το πνεύμα της συνεργασίας αλλά δυνατής φιλίας που οικοδομήθηκε στην διαδρομή του έργου .

Εταίροι του προγράμματος

 • Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederlandσυντονιστικός οργανισμός
 • DoarspwurkThe Netherlands
 • Magyar Népföiskolai TársaságHU
 • Aberystwyth UniversityWales UK
 • Norfolk Rural Community CouncilEngland uk
 • Danske Forsamlingshuse – DK
 • ΔΑΦΝΗ ΚΕΚΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική συμμετοχή

Για την Ελλάδα , ως Κέντρο Μάθησης συμμετείχε το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ με έδρα το Ελαιοχώρι Αχαΐας . Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί στην δομή του απευθύνονται στους δυναμικούς πληθυσμούς της περιοχής και εστιάζουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων νέων , τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αγροτισσών γυναικών αλλά και την τεχνολογική εκπαίδευση των εργαζομένων της περιοχής και την ένταξή τους στην διαδικτυακή κοινότητα του παγκόσμιου ιστού .

Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ περιλαμβάνουν

 • εκτός των Διοικητικών χώρων ,
 • Αίθουσες διδασκαλίας
 • Εργαστήριο πληροφορικής
 • Βιβλιοθήκη
 • Αίθουσα δημιουργικών δράσεων και
 • Κέντρο Πληροφόρησης [ σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ] .

Στόχος του οργανισμού είναι να δημιουργήσει συνθήκες σταθερής αξιοποίησης της Δομής από τους κατοίκους της περιοχής , ώστε να αποτελέσει πυρήνας μάθησης και εθελοντικής δράσης των ίδιων των κατοίκων , πέραν των χρηματοδοτούμενων δράσεων .

Η επίσκεψη στων εταίρων στην Ελλάδα

Η επίσκεψη στων εταίρων στην Ελλάδα , πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ στο Ελαιοχώριο , κοινότητα του Δήμου Δύμης με κυρίαρχη θεματική τα Αγροτικά Δίκτυα . Στα πλαίσια της συνάντησης , οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπαιδευομένους, εκπαιδευτές στη θεματική των Βιολογικών Καλλιεργειών , νέους αγρότες, και να διαπιστώσουν τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην αγροτική περιφέρεια , στις ευκαιρίες μάθησης κλπ. .

Η συνάντηση με τις γυναίκες του Λαογραφικού Μουσείου της Δύμης ‘ ΟΙΒΟΤΑΣ’ , μιας πρωτοβουλίας των ίδιων των γυναικών της περιοχής , συνέβαλλε στην οπτικοποίηση της παράδοσης και της καθημερινότητα μιας αγροτικής οικογένειας , των καταβολών και της αγροτικής τεχνολογίας , ένα ερέθισμα μάθησης και διαπίστωσης κοινών εμπειριών ( χρήση και κοινή ονομασία εργαλείων , μέσων ύφανσης ) κλπ .

Η επίσκεψη στα Καλάβρυτα , εστίασε σε τρία σημεία:

 • Επίσκεψη στην Αχαΐα ΑΕ , όπου έγινε παρουσίαση των προγραμμάτων διατοπικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας αγροτικών περιοχών με έμφαση την ιστορία , το περιβάλλον , το κρασί
 • Επίσκεψη στην ΕΑΣ Καλαβρύτων , τον συνεταιρισμό γάλακτος 1500 μικρο κτηνοτρόφων της περιοχής για την παραγωγή Φέτα ΠΟΠ , με έμφαση στην καλή πρακτική της συνεργασίας και της εξέλιξης που διέπει τα μέλη του συνεταιρισμού ως προς τις διαδικασίες και τα προϊόντα
 • Επίσκεψη σε μονάδα Leader + για την ιχθυοκαλλιέργεια της πέστροφας και την διατήρηση της οικοαλυσίδας

Έμφαση δόθηκε στη δυσκολία διασύνδεσης μεταξύ των απομακρυσμένων περιοχών ( δίκτυο συγκοινωνίας ) , της δυναμικής της επικοινωνίας και της μάθησης με το παραδοσιακό τρόπο του καφενείου ( επίσκεψη και ολιγόωρη παραμονή στο ΔΙΑΚΟΠΤΟ ) , αλλά και τη γεωμορφολογική δυσκολία στην συχνή και άμεση επικοινωνία των κατοίκων διάσπαρτων μικρών χωριών . Επίσης η συζήτηση περιστράφηκε στην λογική των αναπτυξιακών προγραμμάτων Leader +, που δείχνει να ακολουθούν μια από την κορυφή προς τη βάση διαδικασία . Στα πλαίσια των σεμιναρίων που έλαβαν μέρος, οι συζητήσεις έδωσαν ένα στίγμα της εννοιολογικής ποικιλότητας των όρων και της ανάγκης να οριοθετηθούν στα πλαίσια της σύμπραξης ώστε να ικανοποιηθούν ευχερέστερα και με κοινή αντίληψη οι στόχοι του προγράμματος ( έννοιες , όπως κοινότητα , δίκτυα , αγροτικότητα , τυπική / μη τυπική εκπαίδευση στη κοινότητα , δομές , κλπ )

PDF: Report on patras    –     Link

Προϊόντα του προγράμματος

Κύριο προϊόν του προγράμματος , όπως αναφέρθηκε αποτελεί η ιστοσελίδα WIKI LEAH http://www.norfolkrcc.org.uk/leah/index.php/Main_Page . Στον ιστότοπο αυτό που λειτουργεί ως εργαλειοθήκη , οι εταίροι συγκέντρωσαν σε θεματικές περιοχές ,πρακτικές και διαδικασίες ικανές να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους και όσους γενικότερα δραστηριοποιούνται στα κοινά του τόπου τους με την ενεργοποίηση και ισχυροποίηση των Κέντρων Μάθησης στην Κοινότητα .

ΘΕΜΑΤΑ εργαλειοθηκης WIKILEAH

Α. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες των αγροτικών κοινοτήτων :

Β. Υποστηρίζοντας τις Κοινότητες στο έργο τους – Εργαλεία

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Θεωρούμε ότι η Εκπαιδευτική Σύμπραξη LEARNING HEART πολλαπλά μπορεί να συνεισφέρει στον προβληματισμό και την αναζήτηση λύσεων και πρακτικών ανάπτυξης με άξονα την Δια Βίου Μαθηση . Συμβάλλει την ισχυροποίηση της αξίας της ενεργής μάθησης των πολιτών , την συλλογικότητα δράσης , τον εθελοντισμό και τον εκδημοκρατισμό στη διάδοση της πληροφορίας . Επίσης μπορεί να αποτελέσει ερέθισμα διερεύνησης πρακτικών ήδη αξιολογημένων στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας , της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης της πραγματικότητάς μας , χωρίς να καταργεί την παράδοση . Αντιθέτως αναδεικνύει την δημιουργική διαφορά ενοποιεί τις γενιές και επαναξιολογεί κυρίαρχες αντιλήψεις ως προς την συνεργασία , την χρήση και αξιοποίηση πόρων , την πολιτειότητα και τον σεβασμό .

Προϊόντα

 

Περισσότερα Προγράμματα