IFS – ΠΡΟΑΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τιτλος

IFS – Fostering Social Justice

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

621404-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Ημ. Εναρξης

15/01/2021

Ημ. Παραδοσης

14/01/2024

Πρόγραμμα IFS-FSJ!
Προάγωντας την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Περιγραφή έργου

Το έργο “IFS – Fostering Social Justice” συμβάλλει στον καθορισμό μιας στρατηγικής του IFS Europe σύμφωνα με τον νέο κύκλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Το έργο φέρνει σε επαφή 10 ευρωπαϊκά μέλη του IFS και 2 εξωτερικούς εταίρους και ανοίγει ένα χώρο για προβληματισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Ο γενικός στόχος είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και η ενίσχυση της ικανότητας του δικτύου να παρέχει και να υποστηρίζει αποτελεσματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνονται σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, μετανάστες και πρόσφυγες μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της συμβουλευτικής από ομοτίμα άτομα και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Ο ειδικός στόχος είναι να εκπαιδεύσει, να εξοπλίσει και να υποστηρίξει τους επαγγελματίες και τους εκπαιδευτικούς των μελών του IFS για την ανάπτυξη και τη δημιουργία εκπαιδευτικών σχεδίων στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της ένταξης των μεταναστών μέσω του εντοπισμού, της παρατήρησης, της ανταλλαγής, της ανάλυσης, της διάδοσης και της αναβάθμισης των καλών πρακτικών. Ο συγκεκριμένος στόχος θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των στρατηγικών και των διαδικασιών του IFS για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της συνηγορίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συμμετέχουν 12 φορείς από τις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, ΦΙλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Ισπανία και Ελλάδα.

Ο Συντονιστής του Έργου

Η Ομοσπονδία κοινωνικών και κοινωνικοπολιστιστικών κέντρων Γαλλίας (Fédération des centres sociaux et socioculturels de France – FCSF), είναι ένα δίκτυο που συντονίζει 1215 κοινωνικά και κοινωνικοπολιτιστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων 83 άμεσων μελών, 46 διαμερισματικών και/ή περιφερειακών ομοσπονδιών που συνδέονται με αυτήν.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κέντρων Οικισμών και Γειτονιάς (International Federation of Settlements and Neighborhood Centers – IFS) είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με περισσότερες από 11000 ενώσεις-μέλη που περιλαμβάνουν πολυδύναμες, κοινοτικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που εργάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, συνδέοντας, εμπνέοντας και υποστηρίζοντας μια παγκόσμια κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς.

Οι Εταίροι του Έργου

SUOMEN SETLEMENTTILIITTO RY  – Φινλανδία

ELETFA SEGITO SZOLGALAT EGYESULET – Ουγγαρία

LANDELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ACTIEVE BEWONERS – Ολλανδία

SVENSKA SETTLEMENTFORBUNDET – Σουηδία

NACHBARSCHAFTS-UND SELBSTHILFEZENTRUM IN DER UFA FABRIK EV – Γερμανία

STICHTING BESCHERMENDE WOONVORMEN UTRECHT – Ολλανδία

WIENER HILFSWERK – Αυστρία

ASKOVFONDEN – Δανία

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ – Ελλάδα

ARCS – ARCI CULTURE SOLIDALI APS – Ιταλία

FUNDACION ESPLAI CIUDADANIA COMPROMETIDA – Ισπανία

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα έχουν οριστεί ως εξής:

R1 – Οι επαγγελματίες και οι εκπαιδευτικοί των επίσημων εταίρων του έργου έχουν αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες, έχουν αποκτήσει και αναβαθμίσει μεθόδους και εργαλεία και είναι σε θέση να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σχέδια και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της ένταξης των μεταναστών.

R2 – Τα μέλη του IFS και οι εξωτερικοί εταίροι έχουν αναπτύξει και αναβαθμίσει διαδικασίες και στρατηγικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ικανότητάς τους να παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων-στόχων.

R3 – Αναπτύσσονται και διαδίδονται συστάσεις πολιτικής προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα ιδρύματα σχετικά με τις ανάγκες της ομάδας-στόχου και τις δυνατότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού πολιτειότητας και της ένταξης των μεταναστών.

Logo

Website & Social Media​

IFSJ Platform

Γκρούπ στο facebook

Υλικό

 • Έγγραφα σχετικά με την επίσκεψη μελέτης στην Πάτρα
 • Πρόγραμμα επίσκεψης
 • Παρουσιάσεις
 • Πρακτική ViewN’Act
 • ‘Εκθεση αποτίμησης
 • Έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή στις κινητικότητες 2021-2023
 • Πλαίσιο του έργου
 • Πρόγραμμα επισκέψεων
 • Πώς να συμμετέχετε
 • Πρότυπο σύμβασης συμμετοχής
 • Προτάσεις πολιτικής για στήριξη των κέντρων κοινότητας

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος:  IFS – Fostering Social Justice

Αριθμός έγκρισης; 621404-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Περίοδος υλοποίησης: 15/01/2021 – 14/01/2024

Περισσότερα Προγράμματα