Πρόγραμμα Health+60

Τιτλος

Health+60

Λογοτυπο

Ιστοσελιδα

Κωδ. Αναφορας

2020-1-ES01-KA204-082505

Ημ. Εναρξης

01/10/2020

Ημ. Παραδοσης

30/09/2022

Εκπαίδευση για την ενίσχυση της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών!

Περιγραφή έργου

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα ένα κοινό φαινόμενο: τις προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται συνεχώς, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και, ως εκ τούτου, είναι μια ομάδα-κλειδί από πολιτική και κοινωνική άποψη.

Το τελευταίο στάδιο της ζωής ενός ατόμου δεν πρέπει να είναι μια αίθουσα αναμονής για να κάθεται και να βλέπει τα χρόνια να περνούν. Αυτά τα χρόνια μπορούν να είναι ενεργά, να εμπλουτιστούν και να τα ζουν στο έπακρο. Οι ενώσεις και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν μια πολύ καλή ευκαιρία να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που παρακολουθούν μη τυπική εκπαίδευση είναι άνω των 60 ετών και, ως εκ τούτου, τα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης κατέχουν μια μοναδική θέση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα υγείας αυτής της ηλικιακής ομάδας μέσω μαθημάτων και δραστηριοτήτων.

Δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή είναι ένα πρόβλημα που αφορά την Ευρώπη στο σύνολο της, μια στρατηγική ένωση για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι: Η ανάπτυξη ενός οδηγού που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση της διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας των ατόμων άνω των 60 ετών από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο αυτό απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα ωφελήσουν επίσης άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών που θα λάβουν κατάρτιση με βάση τις μεθοδολογίες που θα προκύψουν από το έργο αυτό και θα ωφελήσουν επίσης την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Οι Εταίροι του Έργου

Το FEUP (Συντονιστές – Ισπανία) εκπροσωπεί τα Λαϊκά Πανεπιστήμια (που βρίσκονται σε 203 δήμους και 12 αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα Λαϊκά Πανεπιστήμια είναι ένα σχέδιο που εδράζεται στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της κοινωνίας, το οποίο επιδιώκει να επιτύχει την κοινωνική δέσμευση και να ενισχύσει τη δια βίου μάθηση ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Το KERIGMA (Πορτογαλία) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ανθρώπων, των οργανισμών και της κοινότητας, δημιουργώντας υπηρεσίες, λύσεις και προϊόντα αριστείας που συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Προσανατολίζεται από τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής ευθύνης, της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης των ανθρώπων.

Το EUROCULTURE (Κύπρος) είναι μια μη κερδοσκοπική πολιτιστική και εκπαιδευτική ένωση με μακρά εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της προώθησης της ιδέας της δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν δύο διακρατικές συναντήσεις για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση του έργου.

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (Ελλάδα) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο για την καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ είναι επίσης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Λογότυπο

Website & Social Media​

https://www.salud60.eu/

old site

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Health+60

Αριθμός έγκρισης: 2020-1-ES01-KA204-082505

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2020 – 30/09/2022

Ο στόχος του έργου είναι σύμφωνος με τον στόχο 3 της βιώσιμης ανάπτυξης: εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες. Άλλοι στόχοι είναι:

Γνώσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές που προωθούν την εκπαίδευση σε θέματα σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας.

Πρόληψη των καταστάσεων υγείας και της πρόωρης εξάρτησης των ηλικιωμένων ως αναγνώριση της οικουμενικής αξίας της υγείας.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού άνω των 60 ετών.

Το έργο θα στηριχθεί επίσης στην οργάνωση τριών δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης που θα επικεντρωθούν σε:

Προσδιορισμός των συγκεκριμένων εμποδίων που αντιμετωπίζουμε και συνδυασμός της επιστημονικής γνώσης που σχετίζεται με την υγεία με παιδαγωγικές στρατηγικές, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του οδηγού που εστιάζει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Εντοπισμός ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και της αυτοδιαχείρισης σε σωματικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και στην πρόληψη των καταστάσεων υγείας και της πρόωρης εξάρτησης στον πληθυσμό άνω των 60 ετών.

Παρουσίαση πρακτικών παιδαγωγικών εμπειριών που συνδέονται με την ενίσχυση της σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής δραστηριότητας και της ανεξαρτησίας. Κάθε εταίρος θα μοιραστεί διαφορετικές μεθοδολογίες και αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω αυτών των εμπειριών, τα οποία θα συμπεριληφθούν επίσης στον οδηγό.

Ο αντίκτυπος που επιδιώκουμε είναι η βελτίωση του δικτύου υποστήριξης της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης για τα άτομα που, λόγω της ηλικίας τους, χρειάζονται μια πιο εξελιγμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη για να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη.

Οι πρακτικές αυτές θα συμπεριληφθούν στον οδηγό, ο οποίος αποτελεί το κύριο αποτέλεσμα του έργου.

Περισσότερα Προγράμματα