Προγραμμα Diversity Capacities (DivCap)

Diversity Capacities – Improving the Capacities of Adult Education Institutions to Successful Dealing with Diversity

Επάρκεια στη διαχείριση της Διαφορετικότητας: Βελτιώνοντας τις δυναμικές των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αποτελεσματική Διαχείριση της Διαφορετικότητας

ΣΤΟΧΟΣ του έργου

Στη βάση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και εφαρμογή της διαφορετικότητας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εταίροι του έργου εστιάζουν σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των οργανισμών, ελέγχοντας και δοκιμάζοντας συγχρόνως συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής στην πράξη σε συνεργασία με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε υποστηρικτικές δομές που να συμβάλλουν στην βελτίωση της πολιτικής που εφαρμόζεται από τα κέντρα εκπαίδευσης ,ως προς τη διαχείριση της διαφορετικότητας, σε κάθε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ DIVCAP

 • Να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και σε προσωπικό καθώς και στο οργανωτικό επίπεδο των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Να εισηγηθεί μέτρα για την συμπερίληψη της διαφορετικότητας σε οργανωτικό επίπεδο
 • Να ενισχύσει τις δεξιότητες του προσωπικού των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Λίστα ελέγχου για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τίτλο “Εργαστήριο για την Ευαισθητοποίηση στην Εφαρμογή της Διαφορετικότητας“
 • 14 Μελέτες Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως Περιπτώσεις ανάλυσης της πολιτικής τους για την Διαφορετικότητα
 • Εφαρμογή των προτάσεων στα πλαίσια των πιλοτικών εφαρμογών
 • Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για εκπαιδευτικό και μη εκπαιδευτικό προσωπικό και διευθυντικά στελέχη, διαθέσιμα στο διαδίκτυο ώστε να εφαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Σε κάθε μια από τις επτά συμμετέχουσες χώρες, θα πραγματοποιηθούν Μελέτες Περίπτωσης καθώς και Πιλοτική εφαρμογή αντιστοίχως σε δύο Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εμπλεκόμενους μέλη από το Εκπαιδευτικό και το Διοικητικό Προσωπικό καθώς και από την Διεύθυνση. Οι έμμεσες ομάδες-στόχοι θα είναι εκπαιδευόμενοι από ευάλωτες ομάδες, συγκεκριμένα ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες, ανάλογα με το τοπικό πλαίσιο και τις ανάγκες.

Η ΕΝΝΟΙΑ ‘ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ’

Στα πλαίσια του έργου μας, η έννοια της διαφορετικότητας είναι ευρεία. Εστιάζουμε στις κατηγορίες “κουλτούρα”, εθνικότητα, θρησκεία, μέσω των οποίων διερευνούμε τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουμε το φύλο, την ηλικία, την τάξη ή τις αναπηρίες.

Ο ΟΡΟΣ ‘ΔΥΝΑΜΙΚΗ’ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ

Ο φορέας Εκπαίδευσης διαθέτει όχι μόνο τις γνώσεις αλλά και την ικανότητα και τις δεξιότητες εφαρμογής και πραγμάτωσης της διαφορετικότητας. Ανεξάρτητα ωστόσο από το πως αντιλαμβάνεται την έννοια ο καθένας, ο χώρος της Εκπαίδευσης μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών, στην εξομάλυνση των δυσκολιών και στην υποστήριξη της συμπερίληψης όλων , εκπαιδευομένων και πολιτών μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

 • Αντιμετώπιση της πολυμορφίας στην εκπαίδευση των ενηλίκων
 • Εφαρμογή της διαχείρισης της πολυμορφίας εντός της επιχείρησης και με τους χρήστες της
 • Στήριξη των δομών και της πολιτικής για την επιτυχή αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Improving the Capacities of Adult Education Institutions to Successful Dealing with Diversity

Αριθμός έγκρισης; 2018-1-AT01-KA204-039271

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2018 – 30/04/2021

Εταίροι

Logo

Website & Social Media

www.diversitycapacities.eu

https://www.facebook.com/DiversityCapacities/

Υλικό

Εργαστήρια Ενημέρωσης στην Εφαρμοσμένη Διαφορετικότητα (Applied Diversity Awareness – ADA): Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Περισσότερα Προγράμματα