Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων

Το Έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων» προέκυψε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καινοτόμα μεθοδολογία ( ενός Οδηγού, μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας ενημερωτικής έκδοσης για την αναπηρία),ώστε σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο να διαθέσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στους ενήλικες της ομάδας στόχου.

Ωστόσο, βασική μας πρόθεση είναι να παρέχουμε στους ενήλικες επαγγελματίες ή εκπαιδευόμενους να μπούν στην διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους μέσω μιας κοινής μεθοδολογίας (Μεθοδολογικός οδηγός για επαγγελματίες και εργαλειοθήκη Πιστοποίησης Δεξιοτήτων) συνολικά στην επικράτεια των χωρών των εταίρων. Σε μια παγκόσμια κοινωνία που θέλουμε να τους συμπεριλαμβάνει όλους, είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια εργασίας ανεξάρτητα αν πρόκειται για χώρα ή οργανισμό.

Η προσέγγισή μας αυτή θα μπορεί να αποτυπωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, στην αλλαγή νοοτροπίας και κατανόησης της αναπηρίας και την σύνδεσή της με την απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει στην επίτευξη της ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή, την ενεργό πολιτειότητα, την καινοτομία και δημιουργικότητα. Αυτό είναι δυνατό αν ενθαρρύνουμε την επιστροφή στην εργασία των ατόμων που στην διάρκεια του βίου τους απέκτησαν μια αναπηρία και να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και αναβάθμιση των γνώσεών τους. Ενδυναμώνοντας τα άτομα με αναπηρίες, καταπολεμάμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες επισφάλειας που αυτός εγκυμονεί για τα άτομα με αναπηρίες.

Αποτελέσματα του έργου

  • Η πρώτη έκδοση έχει ως στόχο να καταγράψει την αναπηρία στις διάφορες μορφές της και να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες του τομέα και τους μελλοντικούς εργοδότες. Θέματα της έκδοσης: τύποι και χαρακτηριστικά της αναπηρίας, νομοθεσία και δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία, εργοδοτικές διατάξεις – Διατίθεται σε έντυπη και ηχητική έκδοση.
  • Ο Μεθοδολογικός Οδηγός απευθύνεται σε ενήλικες και τεχνικό προσωπικό για να τους εφοδιάσει με γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Δεξιοτήτων μέσω μιας κοινής μεθοδολογίας. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αντανακλάται στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, αλλάζοντας τις στάσεις και την κατανόηση της αναπηρίας και συνδέοντάς την με την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς με πληροφορίες και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενηλίκων με προβλήματα όρασης ή περιορισμένη λειτουργικότητα των άνω άκρων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς του έργου καθώς και οργανισμοί για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους και εταιρείες και οργανισμοί που ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με αναπηρία. Όλοι οι παραπάνω είναι δυνητικοί χρήστες της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Κοινοπραξία

Professional School EPRALIMA (Συντονιστής φορέας – Πορτογαλία)

Centro Superior de Formación Europa Sur – CESUR (Ισπανία)

Muscolar Distrophy Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Το Sezione di Saviano (Ιταλία)

E-Seniors (Γαλλία)

Masaryk University (Τσεχία)

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (Ελλάδα)


Στοιχεία Προγράμματος

Τίτλος: Qualifying Differences

Περίοδος υλοποίησης: 9/2019 – 8/2022

Κωδικός προγράμματος: 2019-1-PT01-KA204-061247

Θεματικές: Ανθρώπινα δικαιώματα & Κοινωνική συμπερίληψη, Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Ιστοσελίδα: https://www.qualifying-differences-project.eu/en/

Facebook: https://www.facebook.com/qualifyingdifferences/

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περισσότερα Προγράμματα