241 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Το έργο 241 Female Entrepreneurs (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 241) απευθύνεται σε οργανώσεις της αγοράς εργασίας, σε δημόσιες βιβλιοθήκες, σε κέντρα συνεχιζόμενης και επαγγελματικής κατάρτισης, στις τοπικές αρχές και τα κέντρα προσφύγων. Οι γυναίκες αποτελούν τα κύρια θύματα των αλληλένδετων αιτιών των συγκρούσεων, της υπανάπτυξης και της μετανάστευσης.

Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι γυναίκες συμμετέχουν ως μητέρες, ως εκπαιδευτικοί, ως επιχειρηματίες ή/και όταν υπάρχει ένα πολιτικό περιβάλλον με ευαισθησία ως προς το φύλο, ώστε να μπορούν να επηρεάζουν τις κοινοτικές και κοινωνικές πολιτικές σε ανώτερο επίπεδο.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστριών, το εμπόδιο εισόδου στην αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων, γλώσσας και λογικού επιπέδου εκπαίδευσης.

Η βάση του έργου είναι το διαδικτυακό μάθημα επιχειρηματικότητας του οποίου το περιεχόμενο θα προσαρμοστεί στη νομική και οικονομική κατάσταση στις χώρες των εταίρων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα δημιουργηθεί το πακέτο γνώσεων 241FE (εγχειρίδιο, πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής). Προβλέπεται ότι ετησίως 640 πρόσφυγες και γυναίκες στις χώρες προέλευσής τους θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κατάρτιση.

Οι Εταίροι του Έργου

Stichting CERES

Το Stichting CERES (Συντονιστές – Ολλανδία) είναι μια πρωτοβουλία βάσης που προωθεί τον κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην παγκόσμια επισιτιστική μας ασφάλεια. Το CERES εμπλέκει και ενεργοποιεί “πρωτοπόρες” γυναίκες τόσο επαγγελματικά από το “χρυσό τρίγωνο” (εκπαίδευση, κυβέρνηση, επιχειρήσεις) όσο και περισσότερες από 250 πρέσβειρες από περισσότερες από 50 γυναικείες οργανώσεις σε όλη την Ολλανδία.

COOSS

Ο κύριος στόχος της COOSS (Ιταλία) είναι να υποστηρίξει την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων μέσω της παροχής κοινωνικών, βοηθητικών, φροντιστικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών και να προτείνει παρεμβάσεις για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών της τοπικής κοινότητας.

MedWomen

Το MedWomen (Ισπανία) είναι το δίκτυο επαγγελματιών γυναικών ηγετών πρωτοβουλιών που προωθούν την καινοτομία στη γυναικεία επιχειρηματικότητα* στην πόλη. Παρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα για γυναίκες επιχειρηματίες ή/και ευάλωτες ομάδες.

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ (Ελλάδα) δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης, υλοποιώντας μαθήματα μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Κύριος στόχος του κέντρου, είναι να παρέχει αυτές τις ευκαιρίες προκειμένου να συμπεριλάβει άτομα και ομάδες στην κοινωνία και να βοηθήσει στην ενδυνάμωσή τους.

Για την επίτευξη των στόχων που εντοπίσαμε, η κοινοπραξία του έργου δημιούργησε και πραγματοποίησε τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία ενός νέου διαδικτυακού μάθημα 241FE, το οποίο βασίζεται στο διαδικτυακό μάθημα επιχειρηματικότητας που έχει αναπτυχθεί για γυναίκες από την Αιθιοπία στις Κάτω Χώρες. Το περιεχόμενο (γνώσεις και πληροφορίες) έχει προσαρμοστεί στη νομική και οικονομική κατάσταση στις χώρες των εταίρων του έργου
  • Σύνταξη έκθεσης για τα περιβάλλοντα του δικτύου μάθησης για να τονωθεί η δημιουργία μιας νέας υποδομής συνεργατικής υποστήριξης που θα τονώσει τις γυναίκες πρόσφυγες
  • Δημιουργία ενός εγχειρίδιου εκπαιδευτών και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα καλά εκπαιδευμένων εκπαιδευτών που θα μπορούν να καθοδηγούν τις γυναίκες πρόσφυγες στο διαδίκτυο ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Σχεδιασμός κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του έργου σε άλλο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
  • Πραγματοποίηση μιας διεθνής σύντομης κατάρτισης προσωπικού για τη δημιουργία της διεθνικής ομάδας εκπαιδευτών μέσω 4 επιμορφώσεων (1 ανά χώρα)

Στοιχεία Προγράμματος

Τίτλος: 241 Female Entrepreneurs

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2020 to 30/06/2023

Κωδικός προγράμματος: 2020-1-NL01-KA204-064547

Θεματικές: Ανθρώπινα δικαιώματα & Κοινωνική συμπερίληψη, Βιωσιμότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ιστοσελίδα: https://241fe.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/241-Female-Entrepreneurs-105667835479035

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Περισσότερα Προγράμματα