3.2. Τρόπος εργασίας με την εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη που παρουσιάζεται εδώ παρέχει στους συμβούλους ολοκληρωμένες επιλογές με δυνατότητα ευέλικτης χρήσης εργαλείων που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες τους για τη διαδικασία συμβουλευτικής και στις επιμέρους ανάγκες των πελατών τους. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο εργαλείο στη βάση των δεδομένων κατηγοριών και, με τον τρόπο αυτό, να βρείτε μια χρήσιμη μέθοδο για την αντίστοιχη κατάσταση συμβουλευτικής που χειρίζεστε.

Αν αναζητάτε «Εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία συμβουλευτικής», θα έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές σχετικά με τον τρό-πο εργασίας με την εργαλειοθήκη:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία αυτο-αξιολόγησης, προκειμένου οι πελάτες να ολοκληρώσουν τη μερική ή πλήρη αξιολόγηση ικανοτήτων μόνοι τους πριν από τη διαδικασία συμβουλευτικής. Τα αποτελέσματα αυτής της εκ των προτέρων αξιολόγησης ή/και οι εμπειρίες που αναφέρει ο πελάτης σχετικά με την εργασία με το εργαλείο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις για τον σύμβουλο, ώστε να προσαρμόσει τα περαιτέρω βήματα της συμβουλευτικής στις επιμέρους ανάγκες και στην αντίστοιχη αρχική κατάσταση του πελάτη. (βλ. Κατηγορία Α «Έναρξη: βήματα πριν από τη συμβουλευτική»)

Όταν η επικοινωνία κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής είναι δύσκολη λόγω γλωσσικών προβλημάτων, τα εργαλεία που παρουσιάζονταιστην Κατηγορία Β «Ξεπερνώντας το γλωσσικό εμπόδιο» λειτουργούν υποστηρικτικά, παρέχοντας, για παράδειγμα, βοηθήματα οπτικοποίησης τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν και να προάγουν την κατανόηση βασικών όρων κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής. Τα εργαλεία αυτά μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν συμπληρωμα-τικά σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία είτε ανεξάρτητα, π.χ. όταν οι γλωσσικές δεξιότητες του πελάτη δεν επαρκούν για εργαλεία που είναι περισσότερο προσα-νατολισμένα στη γλώσσα.

Όταν εργάζεστε με εργαλεία από την Κατηγορία Γ «Διάρθρωση της διαδικασίας συμβουλευτικής»,θα μπορείτε να επιλέξετε τι είδους εργαλείο είναι πιο χρήσιμα για το πλαίσιο της συμβουλευτικής. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (π.χ. κατευθυντήριες οδηγίες για συνεντεύξεις, σενάρια για προσομοιώσεις, χαρτοφυλάκια, κ.λπ.) και, επιπλέον, μπορείτε να εστιάσετε σε έναν συγκεκριμένο τομέα ικανοτήτων ή να επιλέξετε να διεξαγάγετε μια γενική αξιολόγηση ικανοτήτων με τον πελάτη σας.

Τα «Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στη διαδικασία συμβουλευτικής, για παράδειγμα, ως εργασία πριν από την αξιολόγηση για τους πελάτες (βλ. επίσης Κατηγορία Α) ή ως εργασία για το σπίτι. Ενδέχεται, επίσης, να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα εργαλεία ως ξεχωριστή μονάδα κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής, με σκοπό την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών ή την αξιολόγηση επιπλέον τομέων ικανοτήτων (π.χ. ήπιες δεξιότητες).

Γενικά, σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε με δημιουργικό τρόπο την εργαλειοθήκη. Για παράδειγμα, μπορείτε όχι μόνο να συνδυάζετε τα διάφορα εργαλεία, αλλά ακόμα και συγκεκριμένα στοιχεία από διάφορα εργαλεία.